ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริเวณเขตคุ้มครองโดยชุมชน และบริเวณนอกเขตคุ้มครองโดยชุมชน ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธัญญรัตน์ รัตนคช
เจ้าของผลงานร่วม มนัสวัณฏ์ แสงศักดา ภัทรธำรง
คำสำคัญ ป่าชายเลน;ทะเลสาบสงขลา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การจัดตั้งเขตคุ้มครองโดยชุมชนสามารถลดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนทำให้สามารถฟื้นฟูป่าชายเลนให้กลับมามีความสมบูรณ์ มีโครงสร้าง ชนิดพันธุ์ไม้ และความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นโดยไม่กระทบต่อรูปแบบและความถี่การใช้ประโยชน์ทรัพยากรจากป่าชายเลนของชุมชน และในการจัดตั้งเขตคุ้มครองโดยชุมชนนั้นควรให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้เพื่อให้คนในชุมชนมีความเข้าใจร่วมกันและสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลด้วยความสมัครใจจึงจะสามารถจัดตั้งเขตคุ้มครองได้สำเร็จและยั่งยืน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การเปลี่ยนแปลงและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง กรณีศึกษาเปรียบเทียบบริเวณเขตคุ้มครองโดยชุมชน และบริเวณนอกเขตคุ้มครองโดยชุมชน ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง