ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาศักยภาพทางเศรษฐกิจและการจัดทำฐานข้อมูลเชิงวิชาการของพืชวงศ์ขิง (Zingiberaceae) กรณีศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล แสนสุข
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพร แสนสุข , นายพัฒนา ภาสอน
คำสำคัญ พืชวงศ์ขิง;ละอองเรณู;การใช้ประโยชน์;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ;การขยายพันธุ์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การสำรวจและศึกษาพืชวงศ์ขิงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 พบ 3 เผ่า 12 สกุล 130 ชนิด พบพืชชนิดใหม่กว่า 11 ชนิด พืชที่มีการรายงานครั้งแรกในประเทศไทย 1 ชนิด พืชถิ่นเดียว 18 ชนิด พืชหายาก 23 ชนิด มีการใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหาร สมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ น้ำหอม สีย้อม และไม้มงคล ยังได้ศึกษาละอองเรณู การขยายพันธุ์ด้วยเหง้าและขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ มีการบูรณาการงานวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัย สร้างพืชเศรษฐกิจให้กับชุมชน และได้นักวิจัยใหม่เกิดขึ้น
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง