ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ศรีพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ
คำสำคัญ การจัดการความรู้;การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง;การลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย “กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย” นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง 2) เพื่อจัดการองค์ความรู้ในด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังจากผลงานวิจัย นวัตกรรมและการถอดบทเรียนในพื้นที่เพาะปลูกและแหล่งเรียนรู้ที่มีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในรูปแบบองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการที่สามารถนำไปใช้ในการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลัง และ 3) เพื่อเผยแพร่ ถ่ายทอด ขยายผลองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการในด้านการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังสู่องค์กรที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือของตอนล่างประเทศไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุนการผลิตมันสำปะหลังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง