ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การควบคุมวัฏภาคโซล-เจล ของไฮโดรเจลฉัจริยะที่ดัดแปลงจากเพคตินเพื่อประยุกต์ใช้ในระบบควบคุมการปลดปล่อย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. เกียรติคุณ มะโนเครื่อง
เจ้าของผลงานร่วม ดร. จีรพร เพกเกาะ , ดร. โรเบิรต มอลลอย
คำสำคัญ ไฮโดรเจลฉีดได้;เพคติน;การเปลี่ยนวัฏภาคโซล-เจล;การควบคุมการปลดปล่อย
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลจากโครงการวิจัยนี้สามาถเตรียมไฮโดรเจลอัจริยะ (smart hydrogel) ที่สามารถควบคุมจุดเปลี่ยนวัฏภาคได้ตามต้องการ โดยการดัดแปรจากเพคตินซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติ ไฮโดรเจลอัจริยะนี้จะเป็นพลาสติกชีวภาพเพื่อประโยชน์ในวงการต่างๆ ที่มีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนวัฏภาคจากของเหลวไปเป็นเจลได้ตามสภาวะที่กำหนดได้ สามารถนำไปใช้ควบคุมการปลดปล่อยยาหรือสารออกฤทธิ์ที่สภาวะต่างๆ ได้ตามต้องการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง