ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางขวัญใจ มอนไธสง
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.จีราภรณ์ กรรมบุตร , อ.ดร.วนลดา ทองใบ
คำสำคัญ วัณโรค, ผู้สัมผัสร่วมบ้าน, การป้องกันวัณโรค
หน่วยงาน สถาบันบำราศนราดูร 38 ม.4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรที่สามารถทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านได้สูงสุด ได้แก่ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรค รองลงมาคือ สิ่งชักนำให้เกิดการปฏิบัติพฤติกรรมการป้องกันโรควัณโรค และการรับรู้ความรุนแรงของวัณโรค ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการดูแลผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรค โดยเน้นให้มีการรับรู้ความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยวัณโรค ความรุนแรงของวัณโรค และเพิ่มการให้คำแนะนำและการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันต่างๆเพื่อให้มีพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JRTAN/article/view/101708
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันวัณโรคของผู้สัมผัสร่วมบ้านกับผู้ป่วยวัณโรคปอดที่พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง