ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากระบวนการเก็บรักษาต้นพะยูงปลอดเชื้อในสภาพเยือกแข็ง เพื่อการเก็บรักษาสายพันธุ์พะยูงในระยะยาว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวพนิดา วงษ์แหวน , นางสาววิลาสินี กวีกิจธรรมกุล , นางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์ , ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ , นางสาวศิริกุล เกษา , ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ
คำสำคัญ ต้นพะยูง;การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช;การเก็บรักษาในสภาพเยือกแข็งแบบ encapsulation-vitrification;การเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอดเชื้อในระยะยาว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วัตถุประสงค์ของการงานวิจัยคือการพัฒนาวิธีรักษาเชื้อพันธุกรรมพะยูงสายพันธุ์ดีในสภาวะเยือกแข็ง ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ นำเนื้อเยื่อยอดพะยูงปลอดเชื้อ ขนาด 2 มิลลิเมตร มาเพาะเลี้ยงบนอาหารที่ผสมน้ำตาลซูโครสความเข้มข้น 0.3 M เป็นเวลา 12-72 ชั่วโมง ขึ้นรูปเนื้อเยื่อปลายยอดในสารละลาย MS ดัดแปลงที่ผสม sodium alginate ความเข้มข้น 5% ด้วยสารละลาย CaCl2•2H20 ที่ความเข้มข้น 0.3 M เป็นเวลา 15 นาที เมล็ดเทียมที่ผลิต สามารถนำมาเพาะเลี้ยงบนอาหารกึ่งแข็งสูตร MS ที่เติม BA (3 mg/l) เป็นเวลาอย่างน้อย 3 อาทิตย์
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง