ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิต 1,3-Propanediol จากกลีเซอรอลเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา , ดร. ธีระ ชูแก้ว
คำสำคัญ ของเสียกลีเซอรอล;1,3 โพรเพนไดออล;เอนเทอโรแบคเทอร์;แอโรจีเนส
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือศึกษาศักยภาพการใช้ของเสียกลีเซอรอลเพื่อผลิต 1,3 โพรเพนไดออล โดยการหมักด้วยแบคทีเรียที่คัดแยกได้ แบคทีเรียที่คัดแยกได้คือ Klebsiella sp. MP-1 และ Enterobacter aerogenes MP-2 สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลด้วยเชื้อ E. aerogenes MP-2 ณ ความเข้มข้นเริ่มต้นกลีเซอรอลเท่ากับ 10 กรัมต่อลิตร ยีสต์สกัดเท่ากับ 2.0 กรัมต่อลิตร และ pH เท่ากับ 8 จะให้ผลการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลสูงสุดเท่ากับ 0.76 กรัมต่อลิตร เทียบเท่าผลได้ 0.33 โมลต่อโมลกลีเซอรอล
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์