ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การสังเคราะห์และสมบัติของพอลิบิวธิลีนซัคซิเนต(PBS)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.นันทรัตน์ พฤกษาพิทักษ์
เจ้าของผลงานร่วม นายสัณฑวุฒิ ฤทธิ์เลื่อน
คำสำคัญ พอลิบิวธิลีนซัคซิเนต;กรดซักซินิก;1, 4- บิวเทนไดออล
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้เป็นการสังเคราะห์พอลิซัคซิเนตจากกรดซัคซินิค และ1,4 บิวเทนไดออล ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ในอัตราส่วน 100:100:1 ที่อุณหภูมิ 190-200 องศาเซลเซียส ภายใต้สภาวะสลับบรรยากาศของไนโตรเจน 3 ชั่วโมง และระบบสุญญากาศ 1 ชั่วโมงเป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยวิธีการเกิดพอลิเมอร์แบบควบแน่นแบบหลอม พบว่าสามารถสังเคราะห์ PBS ได้น้ำหนักโมเลกุลเท่ากับ 142,527.00 - 161,305.77 g/mol และมีสมบัติทางความร้อนเทียบเท่า PBS (FZ71PM)
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง