ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ (The language used to communicate via Chat application line)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา ประชามิ่ง
เจ้าของผลงานร่วม ณัฐวุฒิ พิมชาลี , นิธินาถ อุดมสันต์
คำสำคัญ การใช้ภาษาแชท;การสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แอปพลิเคชันที่นิยมมากคือ ไลน์ ฉะนั้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารผ่านเครื่องไอทีนี้ จึงต้องมีความกระชับ เพื่อความรวดเร็ว และสามารถสื่อสารเข้าใจเฉพาะกลุ่ม ในการวิจัยนี้พบว่า การใช้ภาษาแชทในการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ มีการใช้ภาษาเปลี่ยนแปลงไปจากภาษาเดิม เพราะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เข้ามาครอบงำ ทำให้มีความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสื่อสารทำให้คนทุกวันนี้ ใช้ภาษาไทยที่ผิดจากคำเดิม เขียนคำผิดเพี้ยน ออกเสียงเพี้ยน และที่สำคัญนำภาษาพูดมาปะปนกับภาษาทางการ ที่กล่าวมาทั้งหมดจึงเป็นเรื่องที่สำคัญควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://rerujournal.reru.ac.th/wp-content/uploads/2018/03/OK-10-สุจิตรา-ประชามิ่ง-รอ-ดร.หทัย-80.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง