ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุจิตรา อยู่หนู
เจ้าของผลงานร่วม เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง , พิชัย สดภิบาล
คำสำคัญ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น;สถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัย
หน่วยงาน สาขาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ปัจจัยด้านสภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภาษาและชาติพันธุ์ สังคมและวัฒนธรรมในจังหวัดอุตรดิตถ์ส่งผลต่อรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยในอำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย และอำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญา และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 100 ปีที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการอนุรักษ์หรือเก็บรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นไว้ การให้ความรู้ถึงแนวทางการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี การอนุรักษ์ช่างฝีมือแบบดั้งเดิม รวมถึงการวิจัยและเก็บข้อมูลสถาปัตยกรรมไว้เป็นระยะๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.tci-thaijo.org/index.php/JGNRU/article/view/87180/86332
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง