ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์
เจ้าของผลงานร่วม ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ , รชาดา บัวไพร
คำสำคัญ คุณภาพน้ำผิวดิน;คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค อำเภอบางคนที
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ทำการศึกษาคุณภาพน้ำในพื้นที่ 13 ตำบล ของ อำเภอบางคนทีใน มีคลองสายหลักที่มีขนาดใหญ่ จำนวน 9 จุด และคลองย่อยที่มีขนาดเล็ก จำนวน 41 จุด ทำการเก็บตัวอย่าง 2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ในวันที่ 27-28 มีนาคม และ 26-27 เมษายน 2555 และ ฤดูฝน ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม และ 18-19 สิงหาคม 2555 เพื่อสำรวจตรวจสอบคุณภาพน้ำดิบที่นำมาผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในพื้นที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรปราการ และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานในการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ssruir.ssru.ac.th/bitstream/ssruir/859/1/rid_031_2555.pdf
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


คุณภาพน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง