ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์
เจ้าของผลงานร่วม ขนิษฐา เจริญลาภ , ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง , อรุณี สุรัตน์พิพิธ , วรรณดี แสงดี , องอาจ พฤกษประมูล , ณัฐนันธ์ ศักดิ์ทวีกุลกิจ , วรรณา ศรีเพ็ชราภา , จินดารัตน์ เรืองโชติวิทย์ , โกวิท สุวรรณหงษ์ , ทวีป ณ ระนอง , ดารานัย รบเมือง , สุชาติ วิเชียรสรรค์
คำสำคัญ น้ำเสีย;แนวทางการจัดการ;ตลาดน้ำวัดลำพญา
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย แนวทางงการจัดการน้ำเสียตลาดน้ำแบบมีส่วนร่วมพบว่า ควรมีการพัฒนารูปแบบของการมีส่วนร่วมในการจัดการด้านน้ำเสียของตลาดน้ำ 2 ด้าน ประกอบด้วย การเพิ่มระดับความร่วมมือในการจัดการน้ำเสียของผู้ประกอบการและชุมชน และการสร้างแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงระบบการจัดการน้ำเสียที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.ertc.deqp.go.th/ertc/images/stories/user/pr/maewmiew/190925542.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาแนวทางการจัดการน้ำเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมของตลาดน้ำวัดลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง