ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์: โปรแกรมฝึกอบรม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วาทินี อุดมกัน
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย
คำสำคัญ ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน, ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน, นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โปรแกรมฝึกอบรมเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอน (PCK) ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ภายหลังการใช้โปรแกรมฝึกอบรม และ ตรวจสอบว่านักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์บนพื้นฐานความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนที่มีประสิทธิภาพอย่างไรระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ได้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง แบบสอบถาม แบบสังเกตชั้นเรียน ตัวแทนเนื้อหา (CoRe) แผนการจัดการเรียนรู้ อนุทิน ผลงานของนักเรียน ผลการวิจัยพบว่าผลการจัดการเรียนรู้ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนในชั้นเรียนจริงของนักศึกษาครูฝึกสอนวิทยาศาสตร์ พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและสามารถผสานวิธีการสอนกับความรู้เนื้อหาเข้าด้วยกันได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์เกิดความมั่นใจในการบูรณาการความรู้ด้านทิศทางและจุดมุ่งหมายในการสอนวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับวิธีสอนวิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับความคิดและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับการวัดผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระหว่างการฝึกสอนของนักศึกษาและการเป็นครูวิทยาศาสตร์ในอนาคต
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนาความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนที่สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูวิทยาศาสตร์: โปรแกรมฝึกอบรม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง