ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กังสดาลย์ บุญปราบ
คำสำคัญ การผลิตตกาวน้ำจากหนังปลา;ผลิตภัณฑ์ประมง
หน่วยงาน ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นักวิจัย มก. จดอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา” ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่พัฒนาให้ใช้ได้กับวัตถุดิบจากเศษเหลือการแปรรูปทั้งปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนของเศษเหลือจากการแปรรูป มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวน้ำ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพิ่มทางเลือกทดแทนการนำเข้าหรือกาวจากสารเคมีสังเคราะห์ เป็นกาวน้ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสี เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตกาวแบบเดิมที่ผ่านมานั้น จะได้กาวที่มีสีน้ำตาล ซึ่งต้องมีกระบวนการกำจัดสี และกระบวนการระเหยสารฟอกสีออกไป ดังนั้นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตโดยการใช้วิธีการสกัดที่อุณหภูมิต่ำตลอดสายการผลิต สามารถลดปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลดขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วย การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังปลาจึงเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เศษเหลือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9lUwKLjotVY https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35078
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง