ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา
เจ้าของผลงาน :  กังสดาลย์ บุญปราบ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   การผลิตตกาวน้ำจากหนังปลา, ผลิตภัณฑ์ประมง
หน่วยงาน :  ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  นักวิจัย มก. จดอนุสิทธิบัตร “กรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังของปลา” ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่พัฒนาให้ใช้ได้กับวัตถุดิบจากเศษเหลือการแปรรูปทั้งปลาน้ำจืดหรือน้ำกร่อย เป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์ทรัพยากรในส่วนของเศษเหลือจากการแปรรูป มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวน้ำ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่สามารถผลิตได้เองในประเทศ เพิ่มทางเลือกทดแทนการนำเข้าหรือกาวจากสารเคมีสังเคราะห์ เป็นกาวน้ำที่มีคุณสมบัติโดดเด่น คือมีสีใสโดยธรรมชาติ ไม่ต้องมีกระบวนการฟอกสี เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตกาวแบบเดิมที่ผ่านมานั้น จะได้กาวที่มีสีน้ำตาล ซึ่งต้องมีกระบวนการกำจัดสี และกระบวนการระเหยสารฟอกสีออกไป ดังนั้นกรรมวิธีใหม่ในการผลิตโดยการใช้วิธีการสกัดที่อุณหภูมิต่ำตลอดสายการผลิต สามารถลดปฏิกริยาการเกิดสีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ลดขั้นตอนการผลิตและลดต้นทุนการผลิตด้วย การพัฒนากรรมวิธีการผลิตกาวน้ำจากหนังปลาจึงเป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์เศษเหลือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง ลดการสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=9lUwKLjotVY https://www3.rdi.ku.ac.th/?p=35078
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
Creative Commons License
ผลิตภัณฑ์กาวน้ำจากหนังปลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710