ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กิติมา อินทรัมพรรย์
คำสำคัญ Word Factory App;สื่อผสมมัลติมีเดีย;รูปแบบเกมคำศัพท์ชุด;ศัพท์ภาษาอังกฤษ
หน่วยงาน ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด เป็นสื่อให้ผู้เรียนภาษาอังกฤษสามารถฝึกฝนและเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยโปรแกรม Word Factory ประกอบด้วย E-courseware 3 ชิ้น ได้แก่ Word Tutor ซึ่งอธิบายเนื้อหาทางภาษา เกม Word Inspection ซึ่งแยกความแตกต่างระหว่าง prefixes และ suffixs ที่มีหน้าตาคล้ายคลึงกัน และเกม Word Manufacturing ซึ่งประกอบคำจากฐานศัพท์ที่กำหนด โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหา 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ negative prefixes, actor suffixes และ noun-making suffixes โดยปรับระดับการฝึกฝนคำศัพท์ให้เหมาะสมกับผู้เรียนในระดับต่างกัน 3 ระดับคือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ผลการทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิตระดับปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=R8TabkPJidw https://www.google.co.th/search?q=ภาพของสื่อผสมมัลติมีเดียของอ.กิติมา+อินทรัมพรรย์&rlz=1C1GGRV_enTH751TH
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


Word Factory App สื่อผสมมัลติมีเดียในรูปแบบเกมคำศัพท์ชุด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง