ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตราย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีสาธิตการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนพล เพ็ญรัตน์
เจ้าของผลงานร่วม ดร.วิสาข์ สุพรรณไพบูลย์ , นางสาววิณิตา ขาอินทร์ , นายญาณพัฒน์ ไพรมีทรัพย์
คำสำคัญ แคดเมียน;อนุภาคเหล็กประจุศูนย์;สารปรับเสถียรดิน;เครื่องล้างดิน;พื่นที่นาข้าว
หน่วยงาน สังกัดภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อจัดทาเครื่องต้นแบบสาหรับล้างแคดเมียมออกจากดินโดยใช้แม่เหล็กร่วมกับอนุภาคเหล็กประจุศูนย์ในการฟื้นฟูดินที่ปนเปื้อนแคดเมียม และสาธิตการฟื้นฟูและถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้อนุภาคเหล็กประจุศูนย์ร่วมกับเครื่องแยกแบบแม่เหล็กในการปรับเสถียรและกาจัดแคดเมียมออกจากดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ต้นแบบกระบวนการจัดการความเสี่ยงและการฟื้นฟูการปนเปื้อนสารอันตราย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีสาธิตการปนเปื้อนแคดเมียมในพื้นที่เพาะปลูกข้าว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง