ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจำแนกสปีชีส์ ศึกษาชีวเคมี และผลที่มีต่อร่างกายมนุษย์ของพิษแมงกะพรุนกล่องที่พบในน่านน้ำไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พญ.นวลกันยา สถิรพงษะสุทธิ
เจ้าของผลงานร่วม ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี , ดร.สิทธิพร ปานเม่น , ดร.สมชัย บุศราวิช
คำสำคัญ แมงกะพรุนกล่อง;การจําแนกสปีชีส์;ชีวเคมีของพิษ
หน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและจำแนกสปีชีส์ ฤดูกาล และความชุกของแมงกะพรุนกล่องที่พบ ในน่านน้ำไทย ศึกษาชีวเคมีและผลของพิษของแมงกะพรุนกล่องต่อร่างกายมนุษย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน การให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นักชีววิทยาทางทะเล ชาวประมง และประชาชน รวมไป ถึงเพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนป้องกันอุบัติการณ์ การปฐมพยาบาลช่วยเหลือเบื้องต้นและแนวทางการรักษาต่อไป
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง