ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยาคู่ตัวใหม่ไตรบิวทิลทิน(IV) บิวทอกไซด์/อะลูมิเนียม ไตร-เซค-บิวทอกไซด์สำหรับใช้ในการพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวงของวงเอสเทอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
เจ้าของผลงานร่วม ดร. วาณิช หลิมวานิช , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุญโยดม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวี กังวาลย์
คำสำคัญ ระบบตัวริเริ่มปฏิกิริยาคู่ตัวใหม่;ไตรบิวทิลทิน(IV);บิวทอกไซด์;อะลูมิเนียม;ไตร-เซค-บิวทอกไซด์การศึกษาจลนพลศาสตร์;การพอลิเมอไรเซชันแบบเปิดวง;เอปไซลอน-แคโพรแลกโทน;แอล-แลกไทด์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย คณะผู้วิจัยได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมอนอเมอร์คอนเวอร์ชัน กับอุณหภูมิ สำหรับ ROP ของ ε-CL พบว่าที่อัตราการให้ความร้อนต่างๆ มอนอเมอร์คอนเวอร์ชันของระบบริเริ่มปฏิกิริยาคู่ nBu3SnOnBu/Al(OsBu)3 (1.0 mol% : 2.0 mol%) จะเข้าใกล้ 1 ได้เร็วกว่าระบบ nBu3SnOnBu/Al(OsBu)3 (1.0 mol% : 1.0 mol%) nBu3SnOnBu และ Al(OsBu)3 ตามลำดับ แสดงว่าปฏิกิริยา ROP ของ -CL ที่ริเริ่มโดย nBu3SnOnBu/Al(OsBu)3 (1.0 mol% : 2.0 mol%) เกิดขึ้นและสิ้นสุดได้เร็วที่สุด
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง