ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Characterization of ß-glucosidase from selected yeast and its application
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุจิตรา พงษ์ประเทศ
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คณิต วิชิตพันธุ์
คำสำคัญ Hanseniaspora thailandica BC9;transglycosylation;alkyl glycoside;ß-D-hexyl glucoside
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย For biotechnological production of high-valued β-D-hexyl glucoside, the catalytic properties of Hanseniaspora thailandica BC9 β-glucosidase purified from the periplasmic fraction were studied, and the transglycosylation activity for the production of β-D-hexyl glucoside was optimized. The constitutive BC9 β-glucosidase exhibited maximum specific activity at pH 6.0 and 40ºC, and the activity of BC9 β-glucosidase was not significantly inhibited by variousmetal ions. BC9 β-glucosidase did not show a significant activity of cellobiose hydrolysis, butthe activity was rather enhanced in the presence of sucrose and medium-chain alcohols. BC9 β-glucosidase exhibited enhanced production of β-D-hexyl glucoside in the presence of DMSO,and 62% of β-D-hexyl glucoside conversion was recorded in 4 h in the presence of 5%1-hexanol and 15% DMSO.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SPq-JfCnd8A
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง