ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ของนักศึกษาครู: การกำหนดจุดตัดคะแนนโดยใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กนิษฐ์ ศรีเคลือบ
คำสำคัญ สมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM;การวิเคราะห์กลุ่มแฝง;การกำหนดจุดตัดคะแนน
หน่วยงาน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้และเครื่องมือวัดสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM ของนักศึกษาครู และใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงในการกำหนดจุดตัดคะแนนในการประเมินสรรถนะฯ ผลการประเมินนักศึกษาครูทั้งหมด 1,220 คน พบว่า ร้อยละ 47.60 มีสมรรถนะการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 32.60 อยู่ในระดับสูง โดยกลุ่มสมรรถนะสูงส่วนใหญ่เคยเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับ STEM และศึกษาในหลักสูตรมีจุดเน้นในเนื้อหาวิชาเอก วิธีวิทยาการสอน และการฝึกปฏิบัติการและบูรณาการระหว่างเนื้อหากับวิธีสอน
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง