ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ชุมชนเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยรัตน์ จุสปาโล
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตราภรณ์ จุสปาโล , อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี
คำสำคัญ การจัดการท่องเที่ยว;ชุมชนเกาะหมาก;เส้นทางการท่องเที่ยว;สำรวจแหล่งท่องเที่ยว;การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนพื้นที่ชุมชนเกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ได้นำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องถ่ายทอดไปสู่ชุมชน โดยมีการสำรวจและศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเป็นเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว ตลอดจนจัดอบรมและฝึกปฏิบัติในชุดองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคนในชุมชนให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองได้ รวมถึงเพื่อเสนอรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกาะหมากไปสู่การกำหนดนโยบายของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวพบว่าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวเกาะหมาก มีทั้งหมด จานวน 35 จุด มีทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เชิงนิเวศ ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตของชุมชนเกาะหมากได้แก่ เกาะกระ หมู่เกาะสี่ เกาะห้า อ่าวท่ายาง เขานางฟ้า เขาคลองกรูด เกาะเสือน้อย รอยพระพุทธบาท หาดต่อกัน เกาะโคบ จุดแวะชม นกน้ำนานาชนิด วัวน้ำ หมูน้ำ ควายน้ำ และโรงเรียนบ้านเกาะเสือแหล่งศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับประเทศ
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนา การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน พื้นที่ชุมชนเกาะหมาก ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง