ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 ต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โสภิดา ภู่ทอง
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.วรรณภา อิชิดะ, ดร.ดนัย ทิวาเวช, รศ.วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์
คำสำคัญ MDR1, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, มะเร็งปากมดลูก
หน่วยงาน ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย จีน multidrug resistant 1 (MDR1) มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของ P-glycoprotein (P-gp) ซึ่งเป็นโปรตีนขนส่งที่ทำหน้าที่กำจัดสารก่อมะเร็งและสารพิษที่อาจเป็นอันตรายออกจากเซลล์ ความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีนดังกล่าว ส่งผลต่อการทำงานของ P-gp ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้ พบความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมของจีน MDR1 กับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสตรีที่รับประทานหรือฉีดยาคุมกำเนิด ซึ่งอาจเกิดจากการสะสมของสารก่อมะเร็งและสารพิษเพิ่มมากขึ้น จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์มะเร็ง ดังนั้น การตรวจความหลากหลายทางพันธุกรรมอาจจะเป็นประโยชน์ในทางการแพทย์ต่อการป้องกันและรักษามะเร็งปากมดลูกได้
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง