ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสำเร็จรูปด้วยบาร์โค้ด (Development of food inventory with barcodes)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศุภฤกษ์ ศิลปรัตนาภรณ์
คำสำคัญ ระบบการจัดการคลังอาหารสำเร็จรูป;อาหารปลาสำเร็จรูป;บาร์โคด
หน่วยงาน สาขาวิชาการจัดการทางวิศวกรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การพัฒนาระบบการจัดการคลังอาหารสำเร็จรูปด้วยบาร์โค้ดและเพื่อให้การจัดการคลังอาหารสำเร็จรูปเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตั้งแต่การรับบรรจุอาหารปลาสำเร็จรูปจนถึงการจ่ายอาหารปลาสำเร็จรูปแก่ลูกค้า ใช้แบบบันทึกและแบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะห์เวลาปฏิบัติงาน ผลการพัฒนาระบบ ด้านการรับสินค้าใช้เวลาลดลงร้อยละ 1.47 ด้านการจ่ายสินค้าให้ลูกค้าใช้เวลาลดลงร้อยละ 43.64 ไม่พบความผิดพลาดในการจ่ายสินค้าในรอบ 1 เดือน และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 1.51 ปี กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Eng_Man/Supaloek_S.pdf
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง