ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ. ดร.ณัฐวรรณ สุวรรณ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ. ดร.ศิริรัตน์ ปานอุทัย , รศ. ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ , ผศ. ดร.ทศพร คำผลศิริ
คำสำคัญ การประสานการดูแล;โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง;การสอนก่อนจำหน่าย;ความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ลักษณะการอยู่อาศัย ความเข้มแข็งในการมองโลก ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วย การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมาก่อน การประสานการดูแลก่อนจำหน่าย และคุณภาพการสอนก่อนจำหน่าย เป็นปัจจัยทำนายที่สำคัญต่อความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ดังนั้น พยาบาล รวมถึงพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ควรทำงานร่วมกันในการพัฒนาการวางแผนจำหน่ายให้ดียิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนและสอนผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและผู้ดูแลในครอบครัว เพื่อทำให้ผู้ป่วยมีความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล และมีการจัดการตนเองที่ดีขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
Creative Commons License


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพร้อมในการจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง