ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สื่อชุมชนแนวทางแห่งการพัฒนาท้องถิ่น
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
คำสำคัญ สื่อชุมชน;การพัฒนาท้องถิ่น
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การวิจัยที่ให้ชาวบ้านเข้าไปมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อหอกระจายข่าว ทำให้หอกระจายข่าวเริ่มมีความหมาย ต่อมาได้เกิดแนวคิดจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ชุมชนให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาชุมชน เกิดโครงการบ้านบอกทีวีที่สร้างห้องเรียนต้นแบบให้ชุมชนมาเรียนรู้การสร้างสื่อโทรทัศน์ สื่อของชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนต่อไป แต่ผลการปฏิบัติจริงจะเป็นไปได้แค่ไหนขึ้นกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lN4MEW5R_wk
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


สื่อชุมชนแนวทางแห่งการพัฒนาท้องถิ่น is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง