ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในบ้านละหานใหญ่และบ้านไร่สะท้อน ลุ่มน้ำเพชรบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง การเคหะแห่งชาติ
เจ้าของผลงานร่วม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำสำคัญ วิถีชีวิต;วัฒนธรรม;บ้านละหานใหญ่;บ้านไร่สะท้อน
หน่วยงาน ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ /คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การทำนาและผลผลิตที่ได้จากต้นตาล เป็นอาชีพหลักของบ้านละหานใหญ่และบ้านไร่สะท้อน และมีบางส่วนทำจักรสาน สภาพแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทำให้ชาวบ้านมีการทำการเกษตรที่มีความหลากหลาย โดยเฉพาะทำการเกษตรแบบไร่นาส่วนผสมและการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยชุมชนบ้านละหานใหญ่ นอกจากการประกอบอาชีพแล้ว ชาวบ้านยังมีงานประเพณีวัฒนธรรมที่จัดทำร่วมกัน งานบุญส่วนใหญ่ของชาวบ้านมักจัดขึ้นในระแวกชุมชนของตัวเอง ส่วนงานประเพณีอื่นๆที่ชาวบ้านจัดขึ้นมานั้นมีหลากหลายประเพณี เช่น การแข่งวัวลานและการวิ่งวัวลานคน การเล่นผีกระด้ง การละเล่นผีสุ่ม การละเล่นผีกะลา นอกจากนี้มีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประเพณีใหม่ ส่วนในบ้านละหานใหญ่จะมีการแข่งเรือ ในลำน้ำละหานใหญ่ นอกจากนี้ยังมีประเพณีท้ายกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ยึดถือปฎิบัติเป็นประจำทุกปีในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างเป็นมงคลแก่ชาวบ้านช่วงเช้าทำบุญบ้านที่ศาลากลางบ้าน บ่ายเป็นการปล่อยวัวควายที่ท้ายหมู่บ้านและกลับมาอาบน้ำเสวตที่สระกลางบ้านหลังจากนั้นจะเป็นการรื่นเริงของชาวบ้าน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้านละหานใหญ่และบ้านไร่สะท้อนทำให้เห็นถึงการดำเดินชีวิตที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความถ้อยถีถ้อยอาศัย มีความพอเพียงเป็นที่ตั้ง และมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ขณะเดียวกันมีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของตนเองไว้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=-VVtR-R8aa0
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ในบ้านละหานใหญ่และบ้านไร่สะท้อน ลุ่มน้ำเพชรบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง