ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำงานบุญข้าวจี่เดือนสาม
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมบัติ อัปมระกา
คำสำคัญ ประเพณีการทำบุญข้าวจี่;การอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
หน่วยงาน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย บ้านวังจาน ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม เป็นชุมชนไทย(ลาว)อีสาน ยึดถือประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ที่สืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ในอดีตประเพณีการทำบุญข้าวจี่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่กับชุมชน สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช จึงได้จัดทำโครงการการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำบุญข้าวจี่เดือนสาม โดยการเชิญให้โรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้และสืบสานประเพณี ซึ่งประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีการทำบุญข้าวจี่ การสาธิตการทำข้าวโป่ง และการแข่งขันการทำข้าวโป่ง การย่างข้าวโป่งให้สวยงาม ของแต่ละชุมชน และการแข่งขันการกินวิบาก (ข้าวจี่และข้าวโป่ง) ของเด็กนักเรียน จากผลการประเมินจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม http://rms.msu.ac.th/report/show_artculture.php?action=show_data&data_id=356
สาขาการวิจัย
  • มนุษยศาสตร์
Creative Commons License


โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการทำงานบุญข้าวจี่เดือนสาม is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง