พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
เจ้าของผลงาน :  วรพรรณ หลักฉั่ว
เจ้าของผลงานร่วม :   รองศาสตราจารย์รองลาภ สุขมาสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจักขณ์ ฉิมโฉม
คำสำคัญ :   นกแอ่นกินรัง,วัดช่องลม, ศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน :  ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คำอธิบาย :  นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการบิน(fly) ในพื้นที่ชุมชนมากกว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ การบินในป่าเกิดมากในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม เช่นเดียวกับในพื้นที่ชุมชน มีการร้อง(call)มากที่สุดในเดือนมกราคม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติอย่างไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการม้วนตัวจับแมลง(roll)พบในพื้นที่ชุมชนมากกว่าในพื้นที่ธรรมชาติ นกใช้พื้นที่อาศัยในป่ามากในช่วงเดือนมกราคมที่ความสูงมากกว่า 50 เมตร ขณะที่มีการหากินตลอดปีในพื้นที่ชุมชน ที่ความสูง 20-30 เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/search_detail/result/373890
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เกษตรศาสตร์และชีววิทยา
 
  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710