ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง พฤติกรรมบางประการและการเลือกใช้พื้นที่อาศัยของนกแอ่นกินรัง (Aerodramus germani) บริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสมุทรสาคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วรพรรณ หลักฉั่ว
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์รองลาภ สุขมาสรวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจักขณ์ ฉิมโฉม
คำสำคัญ นกแอ่นกินรัง,วัดช่องลม, ศูนย์วิจัยป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสาคร
หน่วยงาน ภาคชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นกแอ่นกินรังมีพฤติกรรมการบิน(fly) ในพื้นที่ชุมชนมากกว่าพื้นที่ธรรมชาติที่ การบินในป่าเกิดมากในช่วงต้นปี ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม เช่นเดียวกับในพื้นที่ชุมชน มีการร้อง(call)มากที่สุดในเดือนมกราคม ทั้งในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่ธรรมชาติอย่างไม่แตกต่างกัน พฤติกรรมการม้วนตัวจับแมลง(roll)พบในพื้นที่ชุมชนมากกว่าในพื้นที่ธรรมชาติ นกใช้พื้นที่อาศัยในป่ามากในช่วงเดือนมกราคมที่ความสูงมากกว่า 50 เมตร ขณะที่มีการหากินตลอดปีในพื้นที่ชุมชน ที่ความสูง 20-30 เมตร
ข้อมูลเพิ่มเติม http://kukr.lib.ku.ac.th/journal/JWT/search_detail/result/373890
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง