ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การศึกษาการใช้ฮอร์โมนแอนโดรเจนต่อการเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายขจรเกียรติ์ ศรีนวลสม
คำสำคัญ ฮอร์โมนแอนโดรเจน, เปลี่ยนเพศ, แม่พันธุ์ปลาไหลนา (Monopterus albus)
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย MDHT) และ aromatase inhibitor (fadrozole hydrochloride) ต่อการเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนา ผลการศึกษาพบการฉีดฮอร์โมน MT (aromatizable androgen) ที่ระดับความเข้มข้น 40 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม ร่วมกับ fadrozole hydrochloride (aromatase inhibitor) ที่ระดับความเข้มข้น 1 ไมโครกรัม/น้ำหนักปลา 1 กรัม มีประสิทธิภาพต่อการเหนี่ยวนำเปลี่ยนเพศแม่พันธุ์ปลาไหลนาดีที่สุด
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง