ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยเทคโนโลยีตรวจวัดพืชโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วันรัฐ อับดุลลากาซิม
คำสำคัญ เทคโนโลยีตรวจวัดพืช;เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่าย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เทคโนโลยีการวิเคาระห์ภาพถ่าย เหมาะสำหรับพื้นที่การเพาะปลูกที่มีขนาดใหญ่ เช่น มันสำปะหลัง ข้าว อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น เพื่อช่วยในการสำรวจ และการเข้าถึงพื้นที่ได้ยาก การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพถ่ายมีวัตถุประสงค์คือ1.สามารถวิเคราะห์การเจริญเติบโตของพืช 2.สามารถประเมินผลผลิตของพืช 3.เฝ้าระวังการระบาดของโรคและแมลง ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตพืช ตามหลักของการเกษตรแม่นยำ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ii2aYM1KKI4
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


โครงการวิจัยเทคโนโลยีตรวจวัดพืชโดยการวิเคราะห์ภาพถ่าย is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง