ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศ.ดร.สนั่น จอกลอย ผู้ประสานงานวิจัย
คำสำคัญ อาหารเพื่อสุขภาพ ข้าว มันสำปะหลัง โรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง Functional Food, Rice, Cassava, Noncommunicable Disease
หน่วยงาน สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย โครงการวิจัยและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวและมันสำปะหลังเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 11 ชนิด คือ สารเสริมสารสกัดแอนโทไชยานิน อาหารผงชงดื่ม และแท่งนิ่มจาก IMO โปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าว อาหารสายยาง อาหารซินไบโอติกจากมลอต์ข้าว อาหารเจลผสมสารสกัดจากใบมันสำปะหลัง เครื่องดื่มต้านล้า และลดความเสี่ยงโรคหัวใจ เครื่องดื่มน้ำผลไม้รวมผสม IMO จากสตารช์มันสำปะหลัง ต้นแบบขนมกรอบพองจากแป้งจากมันสำปะหลังดัดแปร และมีผลิตภัณฑ์อย่างน้อย 2 ชนิด ซึ่งพร้อมที่จะถ่ายทอดไปสู่ผู้ผลิตในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง