ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวปานณนาถ บัวเงิน
คำสำคัญ การท่องเที่ยวยามเย็น;แนวทางการพัฒนา
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีที่เผยแพร่ 2562
คำอธิบาย การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็น เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา เป็นการศึกษากิจกรรมการท่องเที่ยวยามเย็นในประเทศไทย และเพื่อศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวยามเย็นของจังหวัดพะเยา ความต้องการของนักท่องเที่ยว และแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวยามเย็นในพื้นที่อำเมือง จังหวัดพะยา
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง