ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการน้ำแบบรัฐและแบบชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณชพงศ จันจุฬา
เจ้าของผลงานร่วม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
คำสำคัญ การจัดการน้ำ;การมีส่วนร่วมของชุมชน;ลุ่มน้ำสายบุรี;ภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การนำเสนอทางเลือกและรูปแบบการจัดการน้ำซึ่งอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสายบุรี กรณีศึกษาฝายทดน้ำของชุมชนกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ชาวชุมชนกาเยาะมาตีมีการบริหารจัดการน้ำผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมานานกว่า 50 ปี โดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการองค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ำ ด้วยการจัดระบบการลงทุน การก่อสร้าง การจัดสรรผลประโยชน์ และการบำรุงดูแลรักษา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://saiburiproject.files.wordpress.com/2012/01/e0b899e0b989e0b8b3.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการน้ำแบบรัฐและแบบชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง