ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยระบบท่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ลือโรจน์ จินดารัตนวงศ์
คำสำคัญ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ;ระบบท่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยระบบท่อของภาครัฐ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคการเกษตรในพื้นที่ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ในปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งทั้งระดับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ใช้น้ำทางการเกษตร ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านวิชาการ และด้านเทคนิค ทุกภาคส่วนในตำบลตะพงได้เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ระดับนโยบาย การดำเนินการ โดยการจัดทำประชาคมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรในตำบลตะพง ไม่เพียงแต่มีการจัดการด้วยระบบท่อของภาครัฐเท่านั้นแต่ได้มีการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นยึดหลักแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม http://library1.nida.ac.th/termpaper6/sd/2554/19733.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยระบบท่อและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง