ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง “ยางนา” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ.
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมพร เกษแก้ว
คำสำคัญ ยางนา;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ผลการศึกษาวิจัยบูรณาการพืชยางนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการกระจายพันธุ์ของยางนา องค์ประกอบทางเคมี สารสำคัญที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ ยา เวชสำอาง เภสัชภัณฑ์ พลังงาน การพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์บูรณาการของพืชยางนา ในหลายๆ ด้าน ต่อยอดจนเป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สู่ตลาดในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้รับพระราชทานพระราชานุญาตประกาศเป็นพืชอนุรักษ์ลำดับที่เก้าของ อพ.สธ.
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.kku.ac.th/news/v.php?l=th&q=0012067
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


“ยางนา” พืชอนุรักษ์ อพ.สธ. is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง