ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
เจ้าของผลงานร่วม มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
คำสำคัญ การจัดการน้ำชุมชน
หน่วยงาน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย “การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ” เป็นบทสรุปผลสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนเครือข่าย ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนจนเห็นผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนอื่น ๆ และผู้ที่สนใจได้เห็นว่า หากคนในชุมชนร่วมกัน โดยไม่เป็นเพียงผู้ใช้น้ำเท่านั้น แต่เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้บริหารจัดการ ผู้พัฒนา ผู้อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในพื้นที่ของตน ย่อมเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.utokapat.org/download/document/cwrm57-small.pdf
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง