ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ฟื้นฟูนางเลิ้งผ่านงานวิจัยชุมชน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมชาย ธนกุสุมาลย์
คำสำคัญ ฟื้นฟูนางเลิ้ง;งานวิจัยชุมชน
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย นางเลิ้งเป็นแหล่งชุมชนเก่า อายุกว่าร้อยปีได้ ชื่อว่าเป็นตลาดบกแห่งแรกของไทย มีแหล่งเรียนรู้ศิลปะที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์ โขน ละครและนาฎศิลป์ ความเปลี่ยนแปลงที่เข้ามาพร้อมกับการพัฒนา รวมถึงการท่องเที่ยวชุมชน ที่จัดการโดยคนภายนอกมีมากขึ้น ที่สำคัญ คือรุ่นใหม่น้อยคนนักจะรู้จักเรื่องราวในท้องถิ่น เป็นที่มาของการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป้าหมายการวิจัยคือ คนในชุมชน รักและรู้จักนางเลิ้งมากกว่านี้ ปัจจุบันเด็กยุคใหม่ไม่รู้จักนางเลิ้งว่ามีของดี และอยากให้คนนอกรู้จักนางเลิ้งมากขึ้น เป็นจุดเริ่มต้นของการเอาการวิจัยท้องถิ่นเข้ามาช่วย สนับสนุนให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน เก็บข้อมูล สร้างองค์ความรู้ โครงการฟื้นฟูย่านนางเลิ้งเพื่อการการมีส่วนร่วมด้วยกระบวนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน นักวิจัยชาวบ้านหวังว่าข้อมูลเก็บบันทึกจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะช่วยให้การออกแบบการท่องเที่ยวภายในชุมชนอย่างเป็นระบบ ที่สำคัญเป็นการต่อข้อมูลและภูมิปัญญาให้คนรุ่นต่อไปในชุมชน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=6iARes7Xhlg
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ฟื้นฟูนางเลิ้งผ่านงานวิจัยชุมชน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง