การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
เจ้าของผลงาน :  รศ. ดร. วลัยวัชร ชัยบุตร
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ. พัชรา อิงคนินันท์, ดร. พิสิษฐ์ ณัฎประเสริฐ
คำสำคัญ :   นักศึกษาผู้ใหญ่, การเรียนออนไลน์, การสอนภาษาอังกฤษออนไลน์
หน่วยงาน :  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
คำอธิบาย :  การวิจัยการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน สืบเนื่องจากจุดอ่อนด้านภาษาอังกฤษส่งผลต่อการเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ซึ่งเป็นจุดอ่อนของคนไทย การวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น ผู้วิจัยออกแบบการวิจัยโดยใช้ action research ประเภท practical action research ซึ่งประกอบด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อตอบปัญหาการวิจัย แนวทางการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาผู้ใหญ่จะทำให้ดีขึ้นได้โดย (1) กำหนดแนวทางหรือกระบวนการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับประเด็นปัญหาของนักศึกษาผู้ใหญ่ (2) การออกแบบและสร้างรายวิชาออนไลน์ที่มีมาตรฐาน (3) กระบวนการสอนที่เน้นปฏิสัมพันธ์
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   การศึกษา
 
Creative Commons License
การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710