ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พินพนิต บุญช่วย
เจ้าของผลงานร่วม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ไชยาโส
คำสำคัญ ไบโอเอทานอล;ซังข้าวโพด;Streptomyces thermovulgaris TISTR1948;Candida glabrata KY618709;ไซโลโอลิโกแซกคาไรด์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย กระบวนการแบบบูรณาการเพื่อผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลโดยใช้ซังข้าวโพดเป็นสารตั้งต้น การศึกษานี้ได้นำเสนอวิธีการที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลิตสารเคมีมูลค่าสูง 2 ชนิด คือ ไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดซึ่งอาศัยกระบวนการทางเอนไซม์โดยใช้เอนโดไซลาเนสทนร้อนที่ผลิตได้เองจากเชื้อ S. thermovulgaris TISTR1948 เพื่อทำการเปลี่ยนไซแลนในซังข้าวโพดให้เป็นไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ จากผลการศึกษาการทำเอนไซม์ให้บริสุทธิ์และศึกษาคุณลักษณะของเอนไซม์ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเอนไซม์ไซลาเนสที่ผ่านการทำให้บริสุทธิ์แล้ว ต่อการนำไปใช้ผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มการเจริญของโพรไบโอติกส์ในกลุ่มแล็กโทบาซิลไลได้ดีกว่าไซโลโอลิโกแซกคาไรด์ที่ผลิตจากเอนไซม์แบบหยาบ ในขณะเดียวกันซังข้าวโพดที่อุดมไปด้วยเซลลูโลสซึ่งเป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์นั้นสามารถไปใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตไบโอเอทานอลด้วยกระบวนการย่อยและการหมักที่เกิดขึ้นพร้อมกันโดยใช้ยีสต์ทนร้อนสายพันธุ์ใหม่ที่แยกได้ คือ C. glabrata KY618709 ซึ่งข้อดีของวิธีการนี้ คือ ใช้อุณหภูมิสูง ทำให้ระยะเวลาในการหมักสั้นลง ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตไบโอทานอลสูงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม http://library.cmu.ac.th/scholarly/index.php?AfID=60000881&Author=56449178500
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การผลิตไซโลโอลิโกแซกคาไรด์และไบโอเอทานอลจากซังข้าวโพดโดยวิธีทางเอนไซม์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.