ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และศึกษาการใช้พื้นที่สำคัญของนกเงือกในกลุ่มป่าประเทศไทย ( Core Area )
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
เจ้าของผลงานร่วม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔
คำสำคัญ การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์;การใช้พื้นที่สำคัญของนกเงือก;กลุ่มป่าประเทศไทย
หน่วยงาน มูลนิธิวิจัยนกเงือก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ (กก.ตชด. ๔๔ ยะลา)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือกได้ดำเนินงานสนับสนุนงานวิจัยนกเงือกในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริม นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และ นักเรียน ให้มีความสนใจ ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชีววิทยา นิเวศวิทยาของนกเงือก และ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ สัตว์ป่า รวมไปถึงเป็นศูนย์ประสานงานการศึกษา การฝึกอบรม การวิจัย เกี่ยวกับนกเงือก ในระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังส่วนภูมิภาค เพื่อการวิจัย และเผยแพร่ ความรู้แก่เยาวชนในทุกระดับ จึงควรที่จะสร้างเครื่อข่ายความร่วมมือโดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงทางวิชาการระหว่าง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔กับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการต่างๆร่วมกันต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=akpKwGkbAUE
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง