การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  การปรับปรุงระบบการจัดซื้อวัตถุดิบทางตรงการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปของ บริษัท ไทย พาฝัน จำกัด
เจ้าของผลงาน :  นางสาววัชรี เตียงทองคำ
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   วัตถุดิบทางตรง การจัดซื้อ การสั่งซื้อที่ประหยัด การจำแนกกลุ่มสินค้า ABC
หน่วยงาน :  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
คำอธิบาย :  การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดเวลาการส่งมอบของ Supplier ทั้งสามารถคัดเลือก และลดจำนวน Supplier หรือคู่ค้าที่เหมาะสม ได้มาตรฐานคุณสมบัติของชิ้นส่วน หรือวัตถุดิบ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันเพื่อให้เกิดความร่วมมือ และพัฒนาธุรกิจร่วมกับผู้ขายสินค้าให้ไปในทิศทางเดียวกัน พัฒนาระบบการส่งมอบของ Supplier เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงคลัง และการบริหารการจัดซื้อที่เหมาะสมให้องค์กรในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   เศรษฐศาสตร์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710