ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง PHARMACOGENETICS DETERMINANTS OF 6-MERCAPTOPURINE (6-MP) IN THAI PEDIATRICS WITH ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA (ALL)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง Supaporn wiwattanakul
เจ้าของผลงานร่วม ร่วม Assoc.Prof.Cholaphat Sukasem ,Assoc.Prof.Samart Pakakasama , Assoc Prof.Suda Vanaprasart, Assit Prof.Usanarat Anuratapan ,Assit.Prof Apichaya Puangetch, Assoc.Prof Sumalee Jindadamrongwech.
คำสำคัญ Pharmacogenetic,6-Mercaptopurine,TPMT,ITPA,MRP4
หน่วยงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย TPMT (EC 2.1.1.67) จากการศึกษาความสัมพันธ์ของการเกิด genetic polymorphism ของยีนTPMTในผู้ป่วยเด็กมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดALLทำให้เอนไซม์ TPMT ทำหน้าที่ได้ลดลง มีการสะสมactive metabolite ส่งผลต่อกับการเกิด myelotoxicityในผู้ป่วย การวัดการทำงานของเอนไซม์จึงมีความสำคัญในการให้ปริมาณยาที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วยในการศึกษาทางห้องปฏิบัติการทางเภสัชพันธุศาสตร์มีการวัดการทำงานของเอนไซม์TPMT ในเม็ดเลือด แดงจึงเป็นตัวแทนลักษณะฟีโนไทป์(Phenotype)ของเอนไซม์ การตรวจการทำงานของเอนไซม์TPMTและการตรวจทางพันธุกรรมของยีน TPMT มีประโยชน์ในทางเวชปฏิบัติ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง