เภสัชพันธุศาสตร์ของยาอีฟาวิเรนซ์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  เภสัชพันธุศาสตร์ของยาอีฟาวิเรนซ์ที่เหนี่ยวนำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค
เจ้าของผลงาน :  นายธัชพล บุญถูก
เจ้าของผลงานร่วม :   รศ.ดร.ภก.ชลภัทร สุขเกษม, รศ.ดร.พรเพ็ญ ศรีสวัสดิ์, นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ, ดร.อภิชญา พวงเพ็ชร์, รศ.พูนพิลาส หงษ์มณี
คำสำคัญ :   HIV, Antiretroviral therapy, Efavirenz, Dyslipidemia, SNP
หน่วยงาน :  ห้องปฏิบัติการเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์เฉพาะบุคคล ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
คำอธิบาย :  ในผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรคที่ได้รับยาอีฟาวิเรนซ์พบว่ามีอุบัติการณ์ของการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic polymorphisms) ของผู้ป่วยเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมและการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค จากการศึกษาพบว่าการเกิดความหลากหลายของยีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของยาและยีนที่เกี่ยวข้องกับเมตาบอลิซึมของไขมัน (CYP2B6 516 G>T, APOA5 553 G>T, LIPC -557 C>T และ APOA5 -1131 T>C) มีความสัมพันธ์กับการเกิดเปลี่ยนแปลงของระดับไขมันในเลือดของผู้ป่วยชาวไทยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรค นอกจากนี้ยังพบว่าอายุที่เพิ่มมากขึ้นและการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของคอเลสเตอรอลรวมและการลดลงของ LDL คอเลสเตอรอลตามลำดับ จากการศึกษานี้สรุปได้ว่า CYP2B6 516 G>T และ APOA5 -1131 T>C อาจสามารถเป็นเครื่องหมายทางพันธุกรรมในการคาดคะเนการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ (คอเลสเตอรอลรวม, LDL คอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด์สูง) ในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับวัณโรคได้
ข้อมูลเพิ่มเติม :  
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   วิทยาศาสตร์การแพทย์
 

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710