ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เจ้าของผลงาน :  ประฤดา หิรัญวงศ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   ความผูกพันต่อองค์กร บุคลากรฝ่ายสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หน่วยงาน :  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
คำอธิบาย :  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันองค์การจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศองค์การกับความผูกพันองค์การ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีระดับความผูกพันต่อองค์การอยู่ในระดับสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม :  -
เอกสารเพิ่มเติม :  ดาวน์โหลด
สาขาการวิจัย :   รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 
Creative Commons License
ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.

ภาพที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710