ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปรับปรุงสายพันธุ์แบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum CS176 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกรดซัคซินิกโดยวิธีการทำลายยีนที่กำหนดการสร้างเอนไซม์แลคเตทดีไฮโดรจีเนส
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวภิญณิตา เฟื่องบางหลวง
คำสำคัญ arabinose-utilizing C. glutamicum;bio-based succinic acid production;gene disruption
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มก.
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย งานวิจัยนี้ได้ทำการปรับปรุงสายพันธุ์ของแบคทีเรีย Corynebacterium glutamicum CS176 เพื่อเพิ่มผลผลิตกรดซัคซินิก โดยการโคลนยีน ldhA ที่ไม่สมบูรณ์เข้าสู่สายพันธุ์ CS176 พบว่าสายพันธุ์ลูกผสม C12 สามารถกรดซัคซินิกภายใต้สภาวะจำกัดออกซิเจนในแหล่งคาร์บอนที่มีน้ำตาลอะราบิโนส ทั้งในรูปของแหล่งคาร์บอนเดี่ยวและแหล่งคาร์บอนผสมได้ดีกว่าสายพันธุ์ CS176 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิม ดังนั้นสายพันธุ์ C12 จึงมีความเหมาะสมที่จะนำไปเป็นสายพันธุ์ผู้ผลิตกรดซัคซินิกโดยใช้แหล่งคาร์บอนที่ได้จากการย่อยลิกโนเซลลูโลสต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.journal.sci.kmutnb.ac.th/JournalVol/JournalVol.17No.SP/TSB2017_pp018_to_026.pdf
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

เอกสารเพิ่มเติม

เรื่องที่เกี่ยวข้อง