ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แบบจำลองเชิงบูรณาการด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม เพื่อจัดการที่ดินเกษตรกรรมอย่างมีส่วนร่วมในเขตภูเก้า อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู INTEGRATED ECOLOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC MODELING FOR PARTICIPATORY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL LAND IN
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุธีรา พฤกษากร
เจ้าของผลงานร่วม อ.ดร.พงษ์ชัย ดำรงโรจน์วัฒนา, ผศ.ดร.สมบูรณ์ กีรตีประยูร, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำสำคัญ gaming and simulation, Phu Kao-Phu Phan Kham National Park, soil conservation and management, Integrated modeling, adaptive management, agricultural land management
หน่วยงาน สหสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การใช้แบบจำลองเชิงบูรณาการด้านนิเวศวิทยา เศรษฐกิจและสังคม เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรในพื้นที่เขตภูเก้า อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ที่ยังขาดความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ดินและบุกรุกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และร่วมหาแนวทางการจัดการที่ดินที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้แนวทางการจัดการพื้นที่ 4 แนวทาง คือ 1) ตรวจดินก่อนการเพาะปลูกเพื่อให้ใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม, 2) การประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานอื่น เพื่อให้ความรู้ด้านการเกษตรในระยะยาว, 3) ปลูกพืชชนิดอื่นสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับพืชชนิดเดิม และ 4) ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพใช้เอง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพื้นที่
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง