ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหา การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์
เจ้าของผลงานร่วม รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์ , ดร.ชนิดา จันทร์ตรี , นางสาวจุติพร อินทะนิน
คำสำคัญ ก๊าซชีวภาพ;กำจัดผักตบชวา;พลังงานชุมชน
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย ศึกษาหารูปแบบการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากผักตบชวาและเศษอาหาร ทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็นการสร้างศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและการแปรรูปของเหลือทิ้งแบบยั่งยืน และเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงการประยุกต์ใช้ผักตบชวาและเศษอาหารที่เหลือทิ้งให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพสู่ชุมชนเพื่อแก้ปัญหา การกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง