ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผศ.ดร.วิเชฏฐ์ คนซื่อ
คำสำคัญ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก;พื้นที่ป่าปลูกใหม่;พื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การศึกษาชนิดของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกที่มีช่วงระยะเวลาในการปลูกแตกต่างกันส่งผลให้พบจำนวนสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเข้ามาใช้พื้นที่แตกต่างกัน โดยพบทั้งสิ้นจำนวน 7 ชนิด ได้แก่ อึ่งอ่างบ้าน, Kaloula pulchraอึ่งขาคำ, Microhyla pulchraอึ่งน้ำเต้า, Microhyla fissipesอึ่งหลังจุด, Micryletta inornataกบหนอง, Fejervarya limnocharisเขียดน้ำนอง, Occidozyga limaและปาดบ้าน, Polypedates leucomystax
ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.rspgchula.sc.chula.ac.th/research/r2557_10.html
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเข้าใช้พื้นที่ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ป่าปลูกใหม่ในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยจังหวัดสระบุรี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง