ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง องค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร ลิ่มบุตร
คำสำคัญ ช่วยฟื้นฟูดิน;คุณภาพข้าวดีขึ้น;เพิ่มผลผลิต
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเรื่องชุดทดสอบสังกะสีในดินภาคสนาม และการปรับปรุงดินโดยการใช้ปุ๋ยชีวภาพร่วมกับสังกะสี (bio-zinc fertilizer) แก่เกษตรกรปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิต ได้ข้าวที่มีคุณภาพ และลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทาให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนในการผลิต
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


องค์ความรู้การวิจัยเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพข้าว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง