ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อการจัดการอุทกภัยของจังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ , ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล , ผศ.เถกิง วงศ์ศิริโชติ , ดร.สมพร ช่วยอารีย์ , รศ. ดร.ประณีต ส่งวัฒนา , รศ.ดร.วินีกาญจน์ คงสุวรรณ , ผศ.ขนิษฐา นาคะ
คำสำคัญ การบริหารจัดการน้ำ;การบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการ;อุทกภัยของจังหวัดสงขลา
หน่วยงาน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อการจัดการอุทกภัยของจังหวัดสงขลา ทำให้เกิดระบบบริหารจัดการอุทกภัยเชิงบูรณาการแบบองค์รวมเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการจัดการ ประกอบไปด้วยระบบการพยากรณ์น้ำท่วม (หาดใหญ่ นาทวี และจะนะ) และบริหารจัดการน้ำของภาคประชาชน มีระบบสารสนเทศในการจัดการข้อมูลแบบองค์รวม มีคู่มือในการเคลื่อนย้ายและส่งต่อแบบครบวงจรสำหรับกลุ่มเปราะบางและมีรูปแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิตในการดูแลตนเองด้านจิตสังคมทั้งก่อนและหลังน้ำท่วม มีฐานข้อมูลในระดับชุมชนย่อยเน้นกลุ่มเปราะบางสำหรับชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของอำเภอหาดใหญ่
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/playlist?list=PL2eF-zyIlULS8boSbIAGaohz-2Ugoo0st
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การบูรณาการความรู้แบบสหวิทยาการเพื่อการจัดการอุทกภัยของจังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง